banner
Co robić podczas wypadku
odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela wzór, blog, ciekawy artykuł

Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

  1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
  3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
  4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
  1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję, która sporządzi notatkę policyjna;
  2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
  3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

Podstawa prawna: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym (DU rok 1997 numer 98 poz. 602) - Dział II Ruch drogowy; Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach.


Spis numerów kontaktowych:

112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy,
981 – pogotowie drogowe i pomoc drogowa,
982 – pogotowie dźwigowe,
983 – pogotowie weterynaryjne,
984 – pogotowie rzeczne,
985 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
986 – straż miejska,
991 – pogotowie energetyczne,
992 – pogotowie gazowe,
993 – pogotowie ciepłownicze,
994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,
995 – pogotowie komunikacji miejskiej,
997 – policja, 998 – straż pożarna,
999 – pogotowie ratunkowe,
601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (WOPR),
601 100 300 – numer ratunkowy w górach (TOPR i GOPR).


Szanowni Państwo zajmujemy się również odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów (osób fizycznych, firm).

Zobacz naszą inne stronę tutaj.