banner
Odszkodowanie
odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela wzór, blog, ciekawy artykuł
Odszkodowanie, jak wskazuje sama nazwa, ma na celu naprawienie wyrządzonej szkody. Szkoda tymczasem, inaczej niż krzywda, stanowi uszczerbek w majątku poszkodowanego.Szkodą będzie zatem – przykładowo - uszkodzenie, zniszczenie, kradzież rzeczy, naruszenie praw majątkowych, ogólne uszczuplenie majątku innej osoby. I tak w przypadku niesłusznego zatrzymania i tymczasowego aresztowania, gdzie zadośćuczynienie będzie miało załagodzić straty moralne, odszkodowanie służyłoby wyrównaniu uszczerbku w majątku, jaki poszkodowany poniósł w związku z niesłusznym pozbawieniem wolności. Na poczet szkody należałoby zaliczyć, po pierwsze, poniesione straty. Jeśli niesłusznie aresztowanym był przedsiębiorca, to jako stratę można potraktować uszczerbek spowodowany niemożnością czuwania nad prowadzoną działalność gospodarczą, jak na przykład mające miejsce podczas nieobecności przedsiębiorcy rozkradzenie mienia. Ale odszkodowanie przysługuje nie tylko z tytułu straty. Należy mieć także na uwadze utracone korzyści, czyli takie, które w normalnym biegu zdarzeń z wysokim prawdopodobieństwem znalazłyby się w majątku poszkodowanego. Będzie to na przykład wynagrodzenie za pracę, którą wykonywałby, gdyby nie fakt niesłusznego pozbawienia wolności.Odszkodowanie wyrówna także straty powstałe w wyniku wypadku samochodowego. Może ono zatem służyć pokryciu choćby kosztów naprawy pojazdu czy rehabilitacji w związku z doznanymi w wypadku urazami. Ból fizyczny, ewentualną traumę i inne ujemne przeżycia poszkodowanego wywołane poniesioną szkodą w majątku załagodzi jednak zadośćuczynienie.Ustalenie wysokości odszkodowania jest łatwiejsze niż ma to miejsce w przypadku zadośćuczynienia. Szkoda jest różnicą między obecnym stanem majątku poszkodowanego, a tym jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca zdarzenie powodujące szkodę. Ustalenie wartości zniszczonego samochodu czy wysokości kosztów poniesionych z tytułu remontu zalanego mieszkania nie nastręcza takich trudności jak wymiar zadośćuczynienia, które jest sprzężone z subiektywnym poczuciem krzywdy.Zadośćuczynienie i odszkodowanie to pojęcia, które nie powinny być stosowane zamiennie. Stanowią odrębne instytucje, z których pierwsza ma czynić zadość wyrządzonej krzywdzie, zaś druga wyrównaniu uszczerbku w majątku poszkodowanego. W podsumowaniu stwierdzić należy, że odszkodowanie zmierza do wyrównania wydatków jakie ponieśliśmy w sprawie, jeśli pozostają one ściśle ze zdarzeniem - które szkodę wyrządziło.

Szanowni Państwo zajmujemy się również odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów (osób fizycznych, firm).

Zobacz naszą inne stronę tutaj.