banner
Zadośćuczynienie odszkodowanie różnice
odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela wzór, blog, ciekawy artykuł
Instytucje odszkodowania i zadośćuczynienia są charakterystyczne dla postępowań powypadkowych. W języku potocznym często używa się tych pojęć zamiennie. Również praktyce stosowania prawa nieobce są problemy w zakresie odróżniania wspomnianych instytucji. Ich waga wymaga jednak, by akcentować, że są to różne instytucje, które mają pełnić odmienne funkcje.

Wspólną cechą zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienie, jest ich charakter kompensacyjny. Zasadnicza odmienność wyraża się jednak w tym, że o ile pierwsze służy naprawieniu szkody, o tyle zadośćuczynieniu przyświeca naprawienie krzywdy. O tyle o ile np. jesteśmy w stanie ocenić uszkodzenia po zalaniu mieszkania i wycenić koszty naprawy (odszkodowania), o tyle np. w przypadku śmierci bliskiej osoby, oceniamy krzywdę (psychiczną). Sam fakt, że straciliśmy kogoś z rodziny, nie powoduje automatycznie, że przysługuje nam roszczenie o zadośćuczynienie. Prawo określa kto dla zmarłego był osobą bliską, a następnie weryfikuje jaka była więź pomiędzy tymi osobami. Wszakże w toku tych ustaleń może się okazać, że pomimo śmierci żony, małżonkowie od kilku lat nie zamieszkiwali razem, nie współżyli a może dodatkowo jeszcze żywili do siebie dużą pogardę. Sąd musi zatem poczynić własne ustalenia i zweryfikować, czy roszczenie zasługuje na uwzględnienie.

Problematyka odszkodowania i zadośćuczynienia jest zatem ściśle skorelowana z pojęciem szkody i krzywdy. W literaturze dokonuje się wyróżnienia szkody materialnej i niematerialnej, utożsamiając tę drugą z krzywdą.

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego „sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Zadośćuczynienie dotyczy krzywdy, której doznał poszkodowany na skutek naruszenia jego dobra osobistego. Krzywda może przyjąć postać cierpień fizycznych, moralnych (np. trauma po stracie bliskiej osoby, ból po doznaniu wypadku). Jest kategorią subiektywną, niewymierną, co rodzi problemy związane z wymierzeniem zadośćuczynienia. Podstawą ustalenia jego wysokości jest ustalenie zakresu krzywdy. Zadośćuczynienie ma więc czynić „zadość” poczuciu krzywdy.

Odszkodowanie z kolei ma na celu naprawienie szkody materialnej, a więc przyświeca mu wyrównanie strat w majątku poszkodowanego. Tytułem przykładu szkody materialnej można wskazać uszkodzenie samochodu czy zalanie mieszkania. Ustalenie wysokości odszkodowania z reguły nie nastręcza większych trudności.

Na różnice między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem często wskazuje orzecznictwo sądowe. Przykładowo wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który wskazał, że odszkodowanie ma służyć wyrównaniu uszczerbku majątkowego powstałego w majątku poszkodowanego na skutek szkody, z kolei zadośćuczynienie to forma wyrównania strat moralnych, krzywdy, bólu poprzez wypłatę stosownej sumy pieniężnej. Choć zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, nie można go utożsamiać z odszkodowaniem. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dn. 2 września 2013 r. I ACa 351/13).

Szanowni Państwo zajmujemy się również odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów (osób fizycznych, firm).

Zobacz naszą inne stronę tutaj.